شنبه, 29 آبان 1395 14:58

تشکیل چهارمین جلسه کارشناسی بررسی پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

در طی این جلسه که ادامه جلسات کارشناسی پیشین درخصوص بررسی مواد پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده بود، مواد 30 تا انتهای قانون پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده مورد بررسی و بحث و اظهار نظر اعضا قرار گرفت.

از مهمترین مصوبات این جلسه می توان به اصلاح تبصره ماده 30 ماده  در خصوص استخدام 10 درصدی نیروهای سازمان امور مالیاتی  بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون  اشاره کرد که بنابر پیشنهاد اعضا مصوب شد بدون انتشار آگهی، پذیرشی صورت نگیرد و در موارد خاص که نیاز به تعداد اندکی نیرو خارج از چارچوب انتشار آگهی است، تنها این سازمان می تواند نیازش را با تغییر جابجایی در قالب دستگاه خود یا سایر دستگاههای ذیربط تامین نماید.

همچنین در خصوص اصلاح ماده 36 بنا به پیشنهاد اعضا حاضر در جلسه مصوب شد که مدت یکسال جهت تقسیط پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه مدت مطابق ماده 167 قانون مالیات های مستقیم به 3 سال افزایش یابد.

از مهمترین تغییرات مواد پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده در این جلسه ماده61 بود که در آن اشاره شده است تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%)‌ در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه خواهد بود که با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه این ماده قانونی اصلاح شد و پیشنهاد گردید که بهتر است به جای جریمه 2 درصد در ماه عبارت " شاخص تورم اعلانی بانک مرکزی" جایگزین شود.

 

منبع: اتاق بازرگانی خراسان رضوی

نظر دادن

ارسال نظر